هدف طرح

هدف طرح
نسیم حیات طرحی است که راه آموزش و تحقیق در آثار سید مرتضی آوینی را می نمایاند.هدف این طرح پرورش فکری خواص انقلاب اسلامی است.یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به این منظور بررسی تحقیقی آثار سید مرتضی آوینی به عنوان کسی که با نگاه به افق غایی انقلاب اسلامی از منظر حکمت به شناخت غرب پرداخته و وضعیت فعلی ما را در برابر غرب تبیین نموده و آثار ارزشمندی را در حوزه نظری در موضوعات فرهنگ و ادب ، سینما، هنر و مسائل خاص انقلاب اسلامی از خود باقی گذاشته است.

خلاصه طرح

تشکیل گروه های مطالعاتی ۱۰ الی ۱۵ نفره برای مطالعه منظم و برنامه ریزی شده و فهم دقیق مقالات و در نهایت کسب آمادگی برای تحقیق در موضوعات پیش روی انقلاب اسلامی ،(با انتخاب موضوع از آثار آوینی یا براساس تجربه آوینی در برخورد با پدیده های عالم جدید) شاکله اصلی این طرح است.

نتیجه طرح:

ما معتقدیم اگر کسانی موفق به مطالعه تحقیقی آثار شهید آوینی شوند و شرایط فوق­الذکر برای شرکت در این طرح را حائز باشند در چند سطح آثار و برکاتی خواهد داشت:

  1. سطح عمومی:

انسان هایی از لحاظ فکری پرورش خواهن یافت که طرح مسئله نسبت غرب و اسلام ، مدرنیته و انقلاب اسلامی و تجدد و سنت را به خوبی در خواهند یافت و قادر به نقد تفکر ، فرهنگ و جلوه های تمدنی غرب خواهند شد.

  1. سطح متوسط :

خواصی پرورش خواهند یافت که با بصیرت لازم در راه تحقق انقلاب اسلامی در عرصه های تخصصی خود باز خواهن کرد و حداقل با فهم درستی که پیدا می کنند نه تنها خودشان مانعی در راه پیشرفت انقلاب نیستند بلکه با حساسیت و شناخت گوهر وجودی کسانی که فهم درستی از انقلاب اسلامی و عالم جدید دارند شبکه ای از خواص بصیر در سراسر کشور را تشکیل خواهند داد که به جریان دادن فکر و مبانی انقلاب اسلامی در باطن و ظاهر عالم جدید اهتمام می ورزند.

 

  1. سطح عالی:

پرورش خواص متخصصی که راه تحول علوم بر اساس مبانی انقلاب اسلامی را پیدا کرده و در رشته خاص خود مبداء تحولاتی در عرصه علم خواهد شد و به شکل گیری علم بومی با مبنای دینی مدد خواهد رساند ، همانگونه که این امر در آثار شهید آوینی حداقل در حوزه علمی سینما به ثمر رسیده است.