کارگاه آموزشی مدیریت راهبردی

ما باید خود را در مقابل مسئله ظهور مسئول بدانیم. شیعه در عصر انتظار در مقابل امام زمان خود (عج)…