دکتر مهدی تلوری

کارگاه آموزشی مدیریت راهبردی

کارگاه آموزشی مدیریت راهبردی از مجموعه کارگاه های صبح انقلاب به همت دفتر مطالعات فرهنگی تمهید در تاریخ ۲۸ بهمن…